Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Kalibre Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin şirketimizce işlenme amacı; ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi, ticari görüşmelerin yapılabilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi, kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması, yasal mevzuattan doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,  bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, çalışan ücret, sosyal hak ve yan haklarının planlanması ve ifası, eğitim faaliyetlerinin planlanması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kalibre Boru’ nun meşru menfaatleri için kişisel verilerin saklanmasının zorunlu olması, 3.şahıslarla yapılan sözleşmelerin ifasında karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlanabilmesi, mal/hizmet satma – satın alma süreçlerinin yürütülmesi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, kurum içi fiziksel mekan güvenliğin sağlanması, ziyaretçi, çalışan, şirket ortağı, tedarikçi, taşeron, hizmet sağlayıcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, hukuk işlerinin icrası/takibi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, bilgilerinin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması, memnuniyet veya şikayet yönetimini sağlamak, iş/staj başvurularının İnsan Kaynakları birimince değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasından ibaret olup, Politika’ mızda belirtmiş olduğumuz süreler boyunca fiziksel ve/veya dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

Bu minvalde kişisel verileriniz KVVK 4/2. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun şekilde açık rıza veya aynı kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri uyarınca açık rızaya ihtiyaç duyulmaksızın şirketimizce işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Aynı zamanda 8/2 ve 9/2 maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kayıt ve şartıyla
Kalibre Boru A.Ş. ve direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve (açık rıza olması halinde) yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, alt işverenlerle, hissedarlarımızla, iştirakler ve bağlı ortaklıklarımızla, sigorta şirketleriyle, tedarikçilerimizle, topluluk şirketleriyle ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, lojistik firmalarıyla, etkinlik şirketleriyle, denetim şirketleriyle, bankalarla ve sair iş ortaklarımızla, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili özel kişi ve kurumlar ile paylaşılabilecek ve gerekli olması halinde yurt dışına aktarılabilecektir.  Söz konusu faaliyetlerde şirketimiz KVVK ve sair yasal mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerine uygun hareket edecektir.

KVVK uyarınca haklarınız;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi kişisel veri sahipleri olarak, sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak kisiselveri@kalibre.com adresine mail yoluyla veya “Sanayi Mah. Yankı Sok. No: 32 İzmit/KOCAELİ” adresine iade-i taahhütlü posta ya da noter kanalıyla göndereceğiniz ıslak imzalı bir form ile Kalibre Boru’ ya iletmeniz durumunda Kalibre Boru talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır

Talepte bulunduğunuz işlemin ayrıca bir ücret gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen ücret talep edilebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni’ nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımız saklıdır. Güncellemelerin tümü işbu Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilecek olup, yayınlanmakla birlikte yürürlüğe girecektir. Son güncelleme tarihine Aydınlatma Metni başlığından ulaşabilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

KVKK Kapsamında Bilgi Talepli Başvuru Formu İçin Tıklayın >